BP NEE !

actiegroep tegen het voorgenomen bouwen van een BP tankstation aan de historische en groene Spaarndammerdijk in het Westerpark fase E – onderdeel van de Hoofd Groen Structuur en van de Brettenzone. Van Hallstraat 81 1051 HA   Amsterdam  giro 9310026  /  BPNEE www.bpnee.nl  /  De Groene Reael tel. 624.65.33

PERSBERICHT 

 Op 7 oktober 2003 heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de bezwaren zoals aangevoerd in het bezwaarschrift van de actiegroep Bretten Project Natuur Ecologie en Educatie, namens de Vereniging Milieudefensie, GEGROND VERKLAARD !

 Van stadsdeel Westerpark had het Ministerie een aanvraag ontvangen voor een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet.

Uit de aanvullende gegevens van de 'natuurtoets' zoals meegezonden door Stadsdeel Westerpark bleek dat de Rugstreeppad de afgelopen tien jaar niet op deze locatie is gehoord. Echter, in het 'aanvullend veldonderzoek staat vermeld dat amfibieën niet zijn geïnventariseerd.

 Tijdens de hoorzitting op 27 augustus 2003 te Dordrecht is door Melchers, ecoloog, verklaard dat de Rugstreeppad in het plangebied kan voorkomen en dat dit het voortplantingsgebied dan wel de onmiddellijke nabijheid van het voortplantingsgebied betreft.

Daarnaast zijn ten behoeve van de bezwaarden drie verklaringen overlegd.

Een verklaring van mevrouw drs.Zuiderwijk, Bioloog, en Landelijk Coördinator van RAVON, van 16 mei 2002 namens het RAVON dat op 11 april 2002 enkele Rugstreeppadden door haar zijn aangetroffen in het plangebied.

Een verklaring van Floor van der Vliet, ecoloog, namens het RAVON van 22 mei 2003, dat op 20 mei 2003 enkele Rugstreeppadden (roepende mannetjes) zijn waargenomen.

Een verklaring van Theo de Nijs, ecoloog, dat vele jonge juvenieltjes van Rugstreeppadden op 18 juli 2003 werden aangetroffen.

 Het Ministerie verlangd nader aanvullend veldonderzoek.

Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau gedurende een periode waarin moet worden onderzocht of het plangebied van betekenis is als voortplantingsbiotoop, zomerbiotoop, winterbiotoop, dan wel alleen van betekenis is tijdens de voorjaars-, zomer of najaarstrek.

 Indien blijkt dat de Rugstreeppad of de vaste rust- en verblijfplaats van de soort inderdaad wordt verstoord, zal bij het nieuw te nemen besluit worden overwogen of het Stadsdeel Westerpark ten aanzien van de Bijlage IV Habitatrichtlijn beschermde diersoorten voldaan heeft aan een ingreep wegens dwingende redenen van groot openbaar belang, naar voldoende alternatieven heeft gekeken, en indien deze twee vragen bevestigend zijn beantwoord voldoende compenserende maatregelen heeft voorgesteld.

  * * *

 Echter, het gevaar is (nog lang) NIET geweken.

Op dit moment hebben wij een voorlopige voorziening aangevraagd om de kap van de bomen en houtopstand te voorkomen.

Enzovoorts.

Dus steun BP NEE !  giro 9310026 tnv BP NEE   Van Hallstraat 81   te A*dam

 greens, boreas

 

Voor de monsters van de stad is geen mens nog veilig

duizend doden ieder jaar maar het blik blijft heilig.

Toch kan het ook anders: langzaam, creatief en groen,

laat de bomen groeien, laten wij er wat aan doen.

Auto's maken mensen ziek, traagheid is van waarde,

wat gezond is voor de mens zijn water, groen en aarde.

Dus schreeuwen wij het van de dijk en wonen in de bomen

om duidelijk te maken dat die pomp er niet mag komen.

Dus schreeuw het van de dijk en klim in onze bomen

om duidelijk te maken dat die pomp er niet mag komen !

 

Peter Heijmen, Schreeuw het van de dijken. BP NEE !