PERSBERICHT 25 maart 2005

PAD-STELLING DUURT VOORT

Stadsdeel Westerpark vordert de ontruiming van de bewoners op het landje gelegen tussen de Spaarndammerdijk 317 en de Transformatorweg voor bouw BP-tankstation.

1 De zone gelegen tussen de Spaarndammerdijk 317 en de Transformatorweg maakt zowel deel uit van het park, als van de Brettenzone, en heeft op basis van het bestemmingsplan de status van Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). Een dergelijke zone is van groot belang voor de biodiversiteit. Hier leven al geruime tijd veel soorten beschermde planten en dieren: Nico Ligthert, de beheerder van Ponyclub Spaarndam, heeft een lijst opgesteld met meer dan 45 soorten dieren. Bovendien leven hier ook een aantal streng beschermde soorten, zoals de Rugstreeppad, de Dwergvleermuis en de Wespenorchis.
Uit de gegevens van Het Natuurloket, de database van het Ministerie LNV van Flora en Fauna in Nederland, blijkt dat er in deze zone tussen de Spaarndammerdijk 317 en de Transformatorweg sinds 1986 waarnemingen zijn gedaan van de Rugstreeppad. Een aantal waarnemingen maakt melding van de aanwezigheid van roepende mannetjes en jonge padjes (juveniele) wat wijst op succesvolle voortplanting in deze zone.
Op basis van het bovengenoemde is duidelijk dat de Rugstreeppad niet nu opeens opduikt als een instrument van actievoerders: uit openbare gegevens van Het Natuurloket blijkt ondubbelzinnig dat al 19 jaar bekend is dat deze zone het leefgebied is van de Rugstreeppad, hoogstwaarschijnlijk leven zij hier zelfs al veel langer. Een betrouwbare bron verklaarde namelijk dat de voortplantingspoel al sinds begin jaren tachtig op het terrein aanwezig is.

2 Toen in 1996 bekend werd dat Stadsdeel Westerpark in dit natuur- en recreatiegebied een tankstation met LPG, een winkel en wasstraat wil gaan bouwen om hiermee 3 miljoen Euro te verdienen aan de uitgifte van pacht, hebben veel bewonersgroepen, waaronder de Vrienden van het Westerpark, en de beide wijkcentra protest aangetekend. Zij hebben er op gewezen dat er op bedrijventerreinen langs de Transformatorweg genoeg alternatieve locaties zijn voor een tankstation met winkel en wasstraat, enzovoorts.
Stichting de Groene Reael en Bretten Projecten (een werkgroep van Vereniging Milieudefensie Amsterdam) hebben sindsdien 3 juridische procedures tegen het Stadsdeel gevoerd én gewonnen. Het Stadsdeel liet namelijk de natuurwaarden NIET meewegen in haar afweging; kennelijk verblind door 3 miljoen Euro gaat het Stadsdeel er aan voorbij dat het plangebied van het tankstation het leefgebied is van een aantal streng beschermde soorten. Op 11 oktober 2004 heeft de Rechtbank Amsterdam de ontheffing ex Artikel 75 van de Flora- en faunawet, welke noodzakelijk is voor het bouwrijp maken van het terrein en de aanleg van het tankstation, nietig verklaard.

3 Eind december 2004 heeft Stadsdeel Westerpark door een zogenaamde stroman, de onafhankelijke-pseudo-deskundige M. Kuiper, een historicus / theoloog die zich uitgeeft voor ecoloog, een STAPPENPLAN laten opstellen om het plangebied vrij te maken van streng beschermde soorten. Men wil dit realiseren door o.a. al het beschuttingsmateriaal op het terrein te verwijderen, door het terrein volledig te laten dichtgroeien, en door de voortplantingspoel(en) te dempen en te laten verlanden. Bovendien hebben zij plannen om het gebied met hekken en roosters te omheinen zodat dieren het terrein niet meer kunnen bereiken.
Het Stadsdeel gaat er vanuit dat als er in het plangebied geen streng beschermde soorten meer voorkomen, dat zij dan geen ontheffing van de Flora- en faunawet nodig hebben. Echter, al deze geplande activiteiten zijn volgens de Flora- en Faunawet streng verboden: men mag namelijk geen negatieve invloed uitoefenen op de gunstige instandhouding van de soorten. De Flora en faunawet bepaald dat voor iedere ingreep in het leefgebied van streng beschermde soorten een gedragscode en / of een ontheffing ex Artikel 75 noodzakelijk is.
Recent heeft het Stadsdeel in een kort geding de ontruiming van de bewoners van het landje gevorderd: kennelijk wil het Stadsdeel geen pottenkijkers bij haar illegale activiteiten.

Bretten Projecten Natuur Ekologie Educatie www.bpnee.nl / 06-482.756.10
--------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe zet in schaakspel tussen Stadsdeel, nomaden en actiegroepen.
Rechter geeft stadsdeel gelijk. Padstelling duurt voort.

De nomaden hebben het kortgeding dat het stadsdeel heeft aangespannen verloren. Binnen twee weken moeten ze de pleiterik gemaakt hebben. Al 6 jaar werden de stadsnomaden gedoogt op het landje t.o. de Buurtboerderij. Het stadsdeel wil vrij baan hebben om de fotogenieke gele rugstreeppad eveneens weg te pesten.

De gele rugstreeppad is is echter de koningin van de Nederlandse beschermde diersoorten. Naar een rugstreeppad wijzen is al strafbaar. Lobbyclub de Groene Reael die voor dierlijk en plantaardig onroerend goed opkomt en BPNee! houden de zetten van de zwarte partij goed in de gaten. Wij laten ons geen vliegen afvangen.

Vrijdag 1 april om 11.00 Aanbieden “Kikker in je bil notitie” aan stadsdeel