Verslag Raad van State 2 mei 2005

Wat hier aan vooraf ging.

 

In oktober 2003 had LASER het beroep van BP NEE & Groene Reael gegrond verklaard: in het plangebied komen streng beschermde soorten voor (Rpad) DUS dient het Stadsdeel een ontheffing van de Flora- en Faunawet (ex. Art 75 aan te vragen).

Het stadsdeel was tegen deze beslissing in beroep gegaan bij de rechtbank A*dam, maar dit was  door het stadsdeel en door LASER niet medegedeeld.

In anticipatie hierop had LASER zelf maar alvast haar besluit ‘heroverwogen’ - in juni 2004 deelde LASER als een donderslag bij heldere hemel mede: “dat zij haar besluit van oktober 2003 had herzien en NU (?) tot de conclusie was gekomen dat er bij nader inzien geen ontheffing van de Flora- en Faunawet nodig was”.

Het stadsdeel kon per direct met de werkzaamheden aanvangen !

 

BP NEE en de Groene Reael hebben met spoed een Voorlopige voorziening bij de Rechtbank ingesteld. De rechter vond de procedures van LNV / LASER een zootje en gelaste na vertoning van de paddenvideo een gerechtelijk onderzoek door deskundigen die de partijen mochten aanwijzen. Deze deskundigen delen in hun gezamenlijke rapportage aan de rechtbank mede dat zij een aantal Rpadden op het terrein hadden aangetroffen, foto’s hadden gemaakt en tot de conclusie kwamen “dat het plangebied in gebruik is als leefgebied, als vaste- rust en verblijfplaats van de Rpad”.

De rechter had haast en besloot in de voortzetting van de Voorlopige voorziening - maar dit had een Bodemprocedure moeten zijn - tot nietig verklaring van het besluit van LASER juni 2004: “voor werkzaamheden in het plangebied is een ontheffing ex Artikel 75 nodig! Het stadsdeel diende binnen 6 weken een verzoek tot ontheffing ex Artikel 75 bij LASER aan te vragen”.

 

Echter, het stadsdeel heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank Hoger beroep in gesteld bij de Raad van State. LASER besloot vervolgens om hangende deze procedure de termijn voor de beslissing op bezwaar voor onbepaalde tijd op te schorten (24 nov. 2004).

 

 

Raad van State - zitting op maandag 2 mei 2003 / Afdeling H3.

Voorzitter: Staatsraad van Dijk; Leden: Staatsraad Mouton, Staatsraad van Altena.

Partij 1 (de tegenpartij)

A - Het stadsdeel (V/D Berg / Nauta Dutilh) betoogd “dat er geen Rpadden voorkomen in het plangebied, dat deze er in het verleden nooit zijn waargenomen, dat het plangebied volkomen ongeschikt is als leefgebied voor de Rpad, dat de (voortplantings)poel vorig jaar door de stadsnomaden is gegraven, enzovoorts”. Zoals al eerder werd geconstateerd is Irma v/d Berg geen goede juriste, maar zij poogt dit tekort enigszins te compenseren door erg brutaal te liegen alsof het gedrukt staat.

B - LASER (M. Hagoort) vraagt zich af “hoe de uitspraak van de rechtbank waarmee het besluit van juni 2004 werd vernietigd zich verhoudt tot de beslissing op bezwaar van oktober 2003 ?  En in hoeverre het door het stadsdeel ingestelde beroep hiertegen alsnog behandeld zou moeten worden?”

Volgens LASER “herleeft nu niet het besluit van oktober 2003, maar ligt er nu de facto geen besluit en begint een nieuwe bezwaarfase waarin geen beslissing meer ligt ". DUS: het hele circus begint weer opnieuw !

Verder wordt nu een slimme troef uitgespeeld: het stadsdeel heeft (bewust) de Rpad NIET genoemd toen zij de ontheffing aanvroeg, aldus LASER. De vraag is nu of de verleende ontheffing in haar geheel nietig verklaard / ingetrokken moet worden als naderhand blijkt dat er wel andere beschermde soorten voorkomen?

De ene lijn (Amsterdam) stelt dat de aanvrager een onderzoeksplicht heeft voorafgaand aan de aanvraag, als naderhand blijkt dat er andere, niet eerder genoemde flora en fauna voorkomt, dan is er kennelijk geen goed onderzoek gedaan en moet de aanvrager terug naar af. Opmerking: de aanvrager vraagt allereerst informatie op bij het databestand van Het Natuurloket Nederland, op basis hiervan wordt vervolgonderzoek gedaan. Het stadsdeel heeft geen info opgevraagd, BP NEE heeft dat wel gedaan: Het Natuurloket schreef dat uit gegevens van de database blijkt dat er op deze locatie sinds 1986 waarnemingen van de Rugstreeppad zijn gedaan.

De andere lijn (Haarlem) stelt dat als bepaalde Flora en Fauna niet op de aanvraag voorkomt, dat deze dan slechts ‘gerepareerd’ hoeft te worden; de ontheffing als zodanig blijft dan van kracht.

Verder betoogd LASER dat de Ffwet soortbescherming betreft en NIET individuele dieren (of planten) anders gezegd: de Rpad als soort is beschermd, maar volgens de Minister van LNV is het niet verboden om er 100 te doden! Zoals inmiddels bekend bij de lezers van deze website denken de AID en de Officier van Justitie daar anders over (er is aangifte gedaan ! ).

LASER komt vervolgens tot de volgende conclusie: “de Minister verzoekt om het Hoger beroep van het stadsdeel gegrond te verklaren”.

Zeer opmerkelijk, want op 3 februari 2005 schreef G. Gankema namens hetzelfde ministerie aan de Raad van State: “de Minister van LNV verzoekt dan ook om het Hoger beroepschrift in zoverre ongegrond te verklaren”.

Het is kennelijk niet zo ‘eenvoudig’ om wetgever te zijn.

Partij 2 (Groene Reael / BP NEE)

Bart Arentz heeft een verklaring van de voormalige voorzitter van de kinderboerderij Theesing: “dat hij samen met andere vrijwilligers de poel in 1975 heeft gegraven voor de eenden en ganzen”.

Verder betoogt Arentz dat de Rpad leeft in het plangebied, ook in 2005.

De stadsecoloog Martin Melchers verklaarde “dat hij in de nacht van 1 / 2 mei 05 samen met Floor van der Vliet het plangebied heeft bezocht en daar roepende mannetje van de Rpad en parende Rpadden bij de poel heeft aangetroffen”.

Arentz wijst op de sterk wisselde standpunten van LASER / LNV: het ene moment wordt erkend dat de Rpad in het plangebied leeft, het volgende moment wordt alles weer ontkend, de teneur is dat LASER erg graag het stadsdeel wil accommoderen bij haar bouwwensen.

Vervolgens werden door de Afdeling( RvSt) vragen gesteld aan de partijen.

Allereerst werd geconstateerd dat de Rechtbank procedureel gezien in september te doortastend is geweest: in augustus was een Voorlopige voorziening noodzakelijk, maar in september had zij een Bodemprocedure moeten voeren, dat is niet gebeurd, in plaats daarvan heeft de Rechtbank in september het 2e deel van de Voorlopige voorziening afgehandeld – dus alsof het een voortzetting was van augustus; dit was onjuist. Alle partijen besluiten dat de RvSt nu één beslissing neemt: zowel in de Bodemprocedure als ook in het Hoger beroep.

Verder liet de Afdeling door scherpe en kritische vragen merken dat zij het gedraai van LASER / stadsdeel doorzichtig vind: inmiddels is toch duidelijk aangetoond (ook door de deskundigen van het stadsdeel / de gemeente A*dam) dat de Rpad in het plangebied leeft ? Het ene moment stelt LNV / LASER dat een ontheffingsprocedure ex Artikel 75 Ffwet noodzakelijk is, om enkele weken later een geheel ander - tegengesteld - standpunt in te nemen ?

UITSPRAAK over 6 weken.

Op vrijdag 6 mei is aangifte gedaan van verschillende overtredingen van de Flora- en Faunawet (economische delicten). De A.I.D. gaat een aantal verdachten (pfh. Bartlema, ‘doctor’ Kuiper, de aannemer, en andere verdachten) oproepen voor verhoor; de Officier van Justitie gaat vervolging instellen.

Steun BP NEE !

bezoek de heerlijke 100% EKO- benefietmaaltijden, tevens koks en keukenhulpen gezocht !

of maak POEN over op giro 9310026 tnv. BP NEE A*dam  /  zie www.bpnee.nl