Breaking Views

UITSPRAAK Raad van State 31 JANUARI 2007

De RvState heeft bepaald dat niet in geschil is dat rugstreeppadden (Bufo c.) in het plangebied van het BP brandstof uitgiftepunt voorkomen. Voor het bouwrijp maken en de aanleg van het tankstation door stadsdeel Westerpark / gemeente Amsterdam is een ontheffing van artikel 10 van de Flora- en faunawet vereist. Dit is na jarenlang strijd en torenhoge kosten voor de procedures (eindelijk) goed nieuws !

Maar opmerkelijk genoeg stelt de RvState in haar UITSPRAAK eveneens dat het plangebied niet aangemerkt kan worden als de vaste- rust en verblijfplaats van de rugstreeppad, en dat bijgevolg de artikelen 11 en 12 van de Flora- en faunawet niet van toepassing zijn. Hierbij baseert zij zich éénzijdig op de ‘verklaringen’ van stadsecoloog Martin Melchers, fysiotherapeut in ruste, die bovendien in dienst is bij de gemeente Amsterdam en dus niet onpartijdig genoemd kan worden.

Dit standpunt van de RvState is om de volgende 2 redenen merkwaardig.

Allereerst heeft de RvState in haar UITSPRAAK van 3 augustus 2005 bepaald dat op basis van waarnemingen / veldonderzoek kon worden opgemaakt dat de rugstreeppad zich op plaatsen in het plangebied zou voortplanten en daar zou overwinteren. En dat ingevolge artikel 11 van de Flora- en faunawet het vernielen en verstoren van een voortplantingsplaats en vaste rust- en verblijfplaats is verboden.

Ten tweede zijn er sinds 1988 in het plangebied veel waarnemingen gedaan van de rugstreeppad. Deze waarnemingen zijn onafhankelijk van elkaar gedaan door een groot aantal deskundigen (biologen, herpetologen, ecologen) van het RAVON, de UvA, Bureau Waardenburg, enzovoorts. In alle gevallen werd verklaard “dat er grote aantallen volwassen en juveniele (deze zijn jonger dan 1 jaar) dieren zijn aangetroffen” en “dat er roepende mannetjes zijn gehoord” - dit laatste is het onomstotelijke bewijs dat het plangebied ook een voortplantingsplaats is.

Het is vreemd en onnavolgbaar dat de Raad van State in haar UITSPRAAK van 2007 zoveel gewicht toekent aan de verklaringen van één persoon, en hierbij de verklaringen van de deskundigen van de andere partij simpelweg negeert
Juristen / Justitie spreken van een (ernstige) vormfout !

Hoe verder? Het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en de gemeente Amsterdam / Westerpark gaan nu broeden op de (on)mogelijkheden van een ontheffing van artikel 10 van de Flora- en faunawet. Indien noodzakelijk zal BPNEE ! / De Groene Reael te zijner tijd bezwaar en beroep aantekenen tegen een eventuele toekenning van een dergelijke ontheffing.

In de tussentijd is het natuurgebied aan de Spaarndammerdijk behouden en kunnen de rugstreeppadden - en de vele andere dieren die in het plangebied leven - dit voorjaar met een gerust hart uit de winterslaap ontwaken: hun voortplantingsplaats / vaste rust- en verblijfplaats is (voorlopig) gespaard !

STEUN deze aktie op giro 9310026 tnv. BPNEE ! te Amsterdam

BPNEE ! is een lokale werkgroep van vereniging Milieudefensie en heeft het CBF keurmerk

Klik hier voor de tekst van de uitspraak of
Scans van de juridische stukken hieronder

pag1.. pag2.. pag3.. pag4.. pag5.. pag6.. pag7.. pag8..