Padden Pletten

het vervolg

Hoewel het stadsdeel in samenspraak met stadsecoloog Martin Melchers altijd heeft ontkend dat er op het plangebied rugstreeppadden voorkomen, en dat zij zich daar kunnen voortplanten hebben zij toch maar het zekere voor het onzekere genomen en de op het terrein aanwezige paddenpoel laten verwijderen.

Op donderdag 22 maart 2007 heeft een aannemer in opdracht van het stadsdeel namelijk de paddenpoel leeg gepompt, met een graafmachine geëgaliseerd en vervolgens met 5 kuub zand definitief volgestort !

Deze actie van het stadsdeel roept alom verbazing op.

Allereerst heeft de Raad van State op 31 januari 2007 bepaald dat het plangebied deel uitmaakt van het leefgebied van een streng beschermde diersoort (Habitatrichtlijn, lijst 4) de Bufo calamita. Bijgevolg is voor werkzaamheden een ontheffing van de Flora- en faunawet artikel 10 vereist. Het stadsdeel beschikt niet over deze ontheffing.

Enige dagen na de uitspraak verklaarde portefeuillehouder Dirk de Jager (GroenLinks) in Het Parool "dat hij veel belang hecht aan natuurwaarden en het BP tankstation op een andere locatie wil realiseren".

Op woensdag 21 maart was er een door het stadsdeel georganiseerde bijeenkomst over fase E van het Westerpark, waar het plangebied onderdeel van uit maakt. Dirk de Jager verklaarde tijdens deze bijeenkomst dat hij de natuurwaarden in fase E wil versterken, en dat de rugstreeppad daar ook deel van uitmaakt.

Een paar weken geleden heeft buurtregisseur M. de Boer tijdens een vergadering van de BuurtBoerderij gemeld, dat zei zeker wist "dat het plangebied vanwege de padden en een uitspraak van de rechter voor een heel jaar voor niemand toegankelijk is", en dat zij ook zal handhaven.
In dit licht is de actie van het stadsdeel heel opmerkelijk.

Maar nog veel opmerkelijker is dat buurtregisseur 2 buurtbewoners - in afwachting van de komst van de Algemene Inspectie Dienst (AID) - heeft ‘aangehouden’, terwijl zij juist om deze handhaving verzochten!
Zij zijn vervolgens 5 uur vastgehouden op buro Houtmankade en heen gezonden met een dagvaarding!